Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Praktijk Iseger, gevestigd te (4011 JX) Zoelen, aan het adres Huisgardsesteeg 14 A, geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30266117, hierna te noemen “Praktijk Iseger”
1. Toepasselijkheid
1.1. Op alle handelingen op het gebied van de geneeskunst van Praktijk Iseger respectievelijk haar rechtsopvolger(s) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook beschikbaar op onze website www.homeopaath.eu.

1.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Praktijk Iseger worden bedongen, worden eveneens bedongen ten behoeve van door Praktijk Iseger ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.3. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van ieder ander dan opdrachtnemer is hierbij uitgesloten. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door opdrachtnemer zijn aanvaard, met schriftelijke bevestiging.

1.4. Indien deze algemene voorwaarden op enig punt strijdig zijn met een andere schriftelijke individuele afspraak tussen Praktijk Iseger en patiënt prevaleert op dat punt de tekst van die andere schriftelijke individuele afspraak.

1.5. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.6. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

1.7. Van toepassing zijn steeds de meest recente algemene voorwaarden van Praktijk Iseger.

2. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Opdrachtnemer c.q. behandelaar Praktijk Iseger
Opdrachtgever c.q. patiënt De (rechts- of natuurlijke) persoon die een opdracht verleent aan
Praktijk Iseger.
Opdracht c.q. hulpverlening De in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te c.q. behandeling bepalen diensten die door de opdrachtgever verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.

3. Algemene bepalingen ten aanzien van de praktijk
3.1 De praktijk dient door een ieder met respect te worden behandeld.

3.2 Gemaakte afspraken kunnen uiterlijk 48 uur voor de afspraak worden geannuleerd. Bij een niet-tijdige annulering wordt de oorspronkelijk gereserveerde tijd in rekening gebracht bij de patiënt.

3.3 Het annuleren van afspraken kan niet via e-mail.

3.4 De opdracht van de patiënt kan zijn op behandeling van lichaamsdelen die als intiem kunnen worden beschouwd. Wanneer een dergelijke behandeling plaatsvindt is er evenwel geen sprake van seksuele intimiteiten; de patiënt beseft dat in voorkomend geval de behandeling van intieme lichaamsdelen onderdeel kan uitmaken van de integrale behandeling.

3.5 Wanneer de patiënt zich bij de behandeling onprettig voelt dient hij of zij dit aan te geven. Wanneer een sekseverschil tussen de behandelaar en patiënt het probleem veroorzaakt, zal de behandelaar de behandeling overdragen aan een andere behandelaar aangesloten bij Praktijk Iseger, om zo het sekseverschil tussen behandelaar en patiënt op te heffen.

4. Vegatest methodiek
4.1. Iedere eerste behandeling met de vegatest methodiek duurt 60 minuten.

4.2. Controles van behandelingen nemen tussen de 30 en 60 minuten in beslag.

4.3. Bij een vegetatieve meting dient de patiënt vragen van de behandelaar naar waarheid te beantwoorden. In het bijzonder betreft dit vragen met betrekking tot pacemakers, hartproblemen of andere implantaten. Wanneer de patiënt niet naar waarheid antwoordt op verschillende vragen van de behandelaar, komt dit voor zijn rekening en risico van de patiënt .

5. Actie Potentiaal System-behandeling (APS-behandeling)
5.1. Iedere APS-behandeling duurt 60 minuten.

6. behandelplan
6.1. behandelplannen van de Praktijk zijn gebaseerd op de informatie die door de patiënt is verstrekt. De patiënt staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de behandeling heeft verstrekt.

6.2. Opdrachtnemer geeft adviezen, maar stelt uitdrukkelijk geen diagnoses.

6.3. Aan behandelplannen worden geen garanties c.q. waarborgen verbonden.

6.4. De prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

6.5. Iedere patiënt is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van vergoedingen bij de zorgverzekeraar. De betaling die de patiënt aan de opdrachtnemer verschuldigd is, is niet afhankelijk van de vraag of de behandeling door de zorgverzekeraar zal worden vergoed.

7. Ter beschikking stelling van informatie en medewerking
7.1. De patiënt verstrekt aan behandelaar tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

7.2. De patiënt meldt medicijngebruik, drugsgebruik en alcoholgebruik alvorens de behandelaar overgaat tot uitvoering van de hulpverlening. Tevens meldt de patiënt bijzonderheden waarvan hij weet, vermoedt of zou kunnen vermoeden dat die van belang zijn voor de behandeling.

7.3. Tijdens de behandeling volgt de patiënt adviezen van de behandelaar in beginsel op. Wanneer de patiënt dit niet doet komt dat voor zijn eigen rekening en risico.

7.4. Opdrachtnemer verplicht geen enkele patiënt tot het ondergaan van een behandeling. Alle behandelingen geschieden op basis van volledige vrijwilligheid en in opdracht van de patiënt.

7.5. Andere behandelingen c.q. behandelmethoden

7.6. Iedere patiënt is vrij om elders informatie in te winnen betreffende andersoortige dan wel gelijksoortige behandelmethoden. Opdrachtnemer zal de patiënt nimmer verhinderen om te kiezen voor een andere behandelmethode.

7.7. Opdrachtnemer is niet verplicht de patiënt op andersoortige behandelmethoden te wijzen c.q. patiënt daarover te informeren. Het inwinnen van informatie over andersoortige behandelmethoden is de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt.

7.8. De patiënt informeert de opdrachtnemer over andere lopende medische trajecten, ook wanneer deze tijdens de behandeling door opdrachtnemer worden ingezet. Wanneer de patiënt dit niet doet komen de gevolgen daarvan voor eigen rekening en risico.

8. Uitvoering van de behandeling en het betrekken van derden daarbij
8.1. Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door opdrachtnemer. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit een schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer, dan wel uit het feit dat opdrachtnemer uitvoering geeft aan de overeenkomst.

8.2. Opdrachtnemer voert de behandeling in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

8.3. Voor zover een goede uitvoering van de behandeling dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht (delen van) de behandeling door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer zal dit in overleg met de patiënt doen. Opdrachtnemer verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit wordt behaald.

8.4. De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gedeelte van de behandeling dat door derden wordt verricht voorzover deze derden dienaangaande zelf een overeenkomst met de patiënt zijn aangegaan.

8.5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de patiënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

8.6. Indien is overeengekomen dat de behandeling in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de patiënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

9. Wijziging van de opdracht en uitbreiding behandeling
9.1. De patiënt aanvaardt dat de tijdsplanning van de behandeling kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de behandeling en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Indien door toedoen van patiënt tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de behandeling, zal de opdrachtnemer in overleg met de patiënt de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meer langdurige dan wel extra behandelingen, zal dit als een aanvullende opdracht aan de patiënt in rekening worden gebracht. De opdrachtnemer is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de behandeling aan de patiënt in rekening te brengen.

9.2. De meer langdurige c.q. extra behandelingen zullen worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat deze worden verricht.

9.3. In afwijking van lid 1 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de behandeling het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

10. Tarieven
10.1. Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het tarief van de opdrachtnemer vastgesteld aan de hand van een uurtarief.

10.2. In het tarief van opdrachtnemer is inbegrepen de kosten van secretariële werkzaamheden en telefoonkosten. Reiskosten worden gedeclareerd conform afspraken. Voor alle behandelingen geldt dat bij dreigende overschrijding van meer dan 5% van de behandeling declaratie plaatsvindt na overleg met opdrachtgever.

10.3. Bedragen zijn exclusief BTW.

10.4. Opdrachtnemer heeft het recht om – zonder voorafgaande schriftelijke mededeling – per 1 januari van ieder kalenderjaar het tarief te verhogen met tenminste het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.

10.5. Opdrachtnemer zal de patiënt het voornemen tot verhoging van het tarief kenbaar maken. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden via de website en via mededeling in de praktijk.

10.6. Indien de patiënt de door opdrachtnemer kenbaar gemaakte verhoging van het tarief niet wenst te aanvaarden, is de patiënt gerechtigd binnen twee weken na de bedoelde kennisgeving de opdracht schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van opdrachtnemer genoemde datum waarop de tariefsaanpassing in werking zou treden.

11. Het bestellen van producten
11.1. Wanneer de patiënt via opdrachtnemer producten bestelt, dient hij deze producten af te nemen.
Klachten over het product dienen binnen zeven dagen na verzending of overhandiging aan de Praktijk kenbaar te zijn gemaakt. Klachten en/of reclames na deze periode worden niet in behandeling genomen en ontheffen de patiënt niet van diens betalingsverplichting.

12. Betalingsvoorwaarden
12.1. Betaling dient te geschieden middels PIN-betaling of contante betaling.

12.2. Betaling dient te geschieden binnen acht dagen na de factuurdatum, tenzij door de patiënt en opdrachtnemer anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

12.3. Na de vervaldatum is de patiënt in gebreke en heeft opdrachtnemer het recht de wettelijke rente te berekenen. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens het verzuim van de patiënt bedragen elke keer € 100,00 die ten laste van patiënt komen. Deze kosten betreffen de dekking van de administratieve gevolgen van opdrachtnemer.

12.4. Indien de betaling langer dan 14 dagen achterwege blijft, kan de opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschorten totdat betaling is geschiedt, tenzij deze opschorting in strijd zal zijn met de redelijkheid en billijkheid (met name door ernstige consequenties voor de gezondheid van de patiënt).

12.5. Indien de betaling langer dan 1 maand achterwege blijft, kan de opdrachtnemer daarvan melding doen bij het Bureau Kredietregistratie.

12.6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de patiënt zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de patiënt onmiddellijk opeisbaar.

12.7. Opdrachtnemer heeft het recht de door patiënt gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de patiënt een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

12.8. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de patiënt, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van de patiënt, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

12.9. Betaling zal plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook, behoudens voor zover in een rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat de patiënt een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft.

13. Onderzoek, reclames en klachten
13.1. Reclames over de verrichte behandelingen dienen op straffe van verval door de patiënt binnen een week na factuurdatum, doch uiterlijk binnen twee weken na voltooiing van de betreffende behandelingen schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

13.2. Reclames wegens vermeende schade dienen op straffe van verval van recht schriftelijk, binnen vijf werkdagen na het tijdstip waarop de schade redelijkerwijs voor het eerst kon worden geconstateerd, te geschieden.

13.3. Iedere patiënt is gerechtigd een klacht in te dienen bij Praktijk Iseger. Praktijk Iseger heeft zich daartoe aangesloten bij V.B.A.G (Vegatest Methodiek) en de B.V.A.T (Aps Therapie vanaf 01-01-2014 geaccrediteerd) en de R.B.N.G. vanaf 01-01-2014 zal de R.B.N.G vervangen worden door de SRBAG

13.4. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de behandelingen alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de patiënt aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de patiënt schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

13.5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor na het verstrijken van de in artikel 16.1 en 16.2 genoemde termijn klachten niet meer in behandeling te nemen en het recht op reclame als verwerkt te beschouwen.

13.6. Het recht op reclame laat de betalingsverplichting van de patiënt onverlet.

13.7. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 20.

14. Opzegging
14.1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde eenzijdig beëindigen.

14.2. Bij voortijdige beëindiging door de patiënt heeft opdrachtnemer recht op compensatie van de tot dan toe gemaakte kosten.

14.3. Bij voortijdige beëindiging door de patiënt zal opdrachtnemer desgevraagd en in overleg met de patiënt zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.

14.4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de patiënt in rekening gebracht.

15. Opschorting en ontbinding
15.1. Opdrachtnemer is, voor zover dat niet leidt tot ernstige gezondheidsrisico’s van de patiënt, bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden, indien:
- De patiënt de verplichtingen uit de behandelingovereenkomst niet of niet volledig nakomt;
- Na het sluiten van de opdracht opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de patiënt de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de patiënt slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de gevreesde tekortkoming haar rechtvaardigt.
- De patiënt bij het sluiten van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

15.2. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de opdracht te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.

15.3. Indien de opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de patiënt onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en opdracht.

15.4. Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

16. Teruggave ter beschikking gestelde zaken
16.1. Indien opdrachtnemer aan de patiënt in het kader van de behandeling zaken ter beschikking heeft gesteld is de patiënt gehouden het geleverde op diens schriftelijke verzoek binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van
Algemene voorwaarden van Praktijk Iseger 6
gebreken en volledig te retourneren. Indien de patiënt deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten en schade voor zijn rekening.

16.2. Indien de patiënt, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1 genoemde verplichting, heeft opdrachtnemer het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de patiënt te verhalen.

17. Aansprakelijkheid
17.1. Voor elke door opdrachtnemer aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningverplichting. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.

17.2. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag. Aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

17.3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

17.4. In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van de patiënt (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.

17.5. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer komt geheel te vervallen indien de patiënt niet binnen de termijn van artikel 12.1 na het optreden van de schade opdrachtnemer hiervan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld.

18. Overmacht
18.1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor diens rekening komt.

18.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen, in dit geval zal alles in het werk gesteld worden om voor waarneming zorg te dragen.

18.3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.

18.4. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is opdrachtnemer gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

18.5. Voorzover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te declareren. De patiënt is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.

19. Geheimhouding
19.1. Voor beide partijen geldt – behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de wederpartij tot verstrekking van vertrouwelijke gegevens - Geldt informatie als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

19.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de patiënt niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

20. Dossier
20.1. Opdrachtnemer is gerechtigd haar dossier van de patiënt, houdende relevante informatie met betrekking tot diens werkzaamheden aangaande de patiënt, na verloop van vijftien jaren te vernietigen.

20.2. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, opdrachten enz. ten behoeve van de patiënt, zijn te gebruiken door de patiënt en zijn te vermenigvuldigen door de patiënt ten behoeve van eigen gebruik. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken mogen niet door de patiënt zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

20.3. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

21. Geschillen
21.1. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank te Utrecht.

22. Toepasselijk recht
22.1. Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing; ook indien opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland.
Aldus op 1 maart 2011 vastgesteld en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tiel
Klik HIER voor onze Algemene Voorwaarden in PDF